Autozentrum Nord GmbH / Liebigstraße 10 / 24941 Flensburg
Audi Zentrum Flensburg Vertriebs GmbH / Liebigstraße 8 / 24941 Flensburg

Databeskyttelseserklæring

Forord

Et tillidsfuldt samarbejde begynder for os allerede i det små. Det omfatter for os også beskyttelsen af Deres data helt fra begyndelsen af. Med denne databeskyttelseserklæring vil vi derfor gerne informere Dem om arten og omfanget af samt formålet med den behandling af Deres personlige data, der sker i forbindelse med Deres besøg på vores websted.
De følgende informationer er baseret på kriterier fastsat ved EU-persondataforordningen (i det følgende: GDPR).

Generelt

 1. Ansvarlig
  Dataansvarlig ifølge GDPR:
  Audi Zentrum Flensburg Vertriebs GmbH, Liebigstraße 8, D-24941 Flensburg
  Telefon: +49 461 - 90 20 50
  Fax: +49 461 - 90 20 55 6
  E-mail: info@azf-gruppe.de
 2. Databeskyttelsesrådgiver
  Jan A. Strunk, c/o DATROS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lise-Meitner- Straße 15, D-24941 Flensburg.
 3. Datakategorier
  På vores website behandler vi regelmæssigt følgende datakategorier:

  • Bestandsdata (data,  der  er nødvendige for at etablere,  
   u d f o r m e  indholdet af , æn d  r e  eller a f  s  l u t t e e t kontraktforhold; eksempelvis navn og adresse)
  • Kontaktdata (data, ved hjælp af hvilke man kan kontakte Dem eller Deres virksomhed; eksempelvis e-mail-adresse eller telefonnummer)
  • Indholdsdata (indholdet af overførte beskeder; eksempelvis tekster, som De indlæser, billede, videoer)
  • Brugsdata (tekniske informationer om eksempelvis tilgangstider og besøgte websteder)
  • Kommunikationsdata (data, der giver os informationer om kommunikationskanalen, eksempelvis den af Dem brugte browser, apparat-informationer, men også IP-adresser)

  Inden for rammerne af den forretningsrelaterede behandling forekommer der endvidere følgende datakategorier:

  • Kontraktdata (kontrakttekst og -genstand, løbetid, etc.)
  • Betalingsdata (eksempelvis bankforbindelser og bogføringshistorik)

 4. Berørte persongrupper & gener. formål med behandlingen
  Der indsamles personlige data fra brugerne af dette websted. De data, der indsamles fra Dem, behandles med henblik på at stille dette websted til disposition og til at besvare kontaktforespørgsler. Derudover registrerer vi nogle data med henblik på at måle rækkevidden og gøre vores udbud endnu mere attraktivt for vores kunder. Hvilke data der konkret registreres, på hvilket retsgrundlag dette sker og hvordan vi behandler disse, vil fremgå af de specifikke redegørelser i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring.
 5. Tilbagekaldelsesret
  De har til enhver tid ret til uden angivelse af grunde at tilbagekalde et evt. tildelt samtykke ifølge art. 7, stk. 3, i GDPR med virkning for fremtiden. Tilbagekaldelsen er ikke bundet til nogen bestemt form og træder i kraft og respekteres af os fra modtagelsestidspunktet uafhængigt af, hvilket medie der bruges. For at gøre det lettere både for Dem og for os skal vi dog bede Dem om at sende tilbagekaldelsen til vores e-mail-adresse som anført.
 6. Cookies
  På vores websted burger vi såkaldte ”cookies”. Vi henviser til dette ved starten på webstedet i form af en popup-besked herom. Der er her tale om små tekstfiler, der gemmes lokalt på Deres terminal og principielt også kan udlægge data hos Dem, der rækker ud over besøget på det pågældende websted. ”Cookies” tjener i almindelighed til at genkende en bruger på et websted og således eksempelvis spare denne for besværet med igen at indlæse informationer eller indstillinger. Den kan dog også som såkaldt ”sessions-cookie” blot blive udlagt hos Dem, så længe besøget på webstedet varer, og eksempelvis tjene til at opnå korrekt funktionalitet af indkøbskurven i en webshop. En sådan ”sessions-cookie” fjernes automatisk, når Deres browser lukker ned. Hvilke cookies der bruges, hvilke data der udlægges og i hvilket øjemed disse bruges, vil fremgå af den efterfølgende redegørelse.
  Hvis De generelt skulle ønske at give afkald på cookies, tilbyder gængse browsere også denne option. Vi skal dog henvise til, at dette evt. kan medføre afbræk i funktionaliteten af dette og andre websteder.
  Derudover har De også mulighed for præventivt at gøre indsigelse mod afsætning af cookies fra nogle større udbydere med henblik på online-marketing og tracking. Denne mulighed tilbyder på den ene side det europæiske websted http://www.youronlinechoices.com eller det amerikanske websted http://www.aboutads.info/choices/.
 7. Generel indsigelse (rettet mod reklamer)
  De har ifølge art. 21, stk. 1, i GDPR til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en behandling af Deres personlige data, der sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra e) eller f), af grunde, der fremgår af Deres særlige situation.
  De har endvidere ifølge art. 21, stk. 2, i GDPR til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af Deres personlige data med henblik på direkte reklame.
  Heller ikke indsigelsen er bundet til en bestemt form, ligesom den træder i kraft og respekteres af os fra modtagelsestidspunktet uafhængigt af, hvilket medie der bruges. For at gøre det lettere for Dem og for os skal vi dog bede Dem sende tilbagekaldelsen til vores e-mail-adresse som anført.
 8. Generelle kriterier for sletning og blokering
  Deres personlige data foretager vi hhv. sletning eller blokering af i henhold til art. 17 og 18 i GDPR. Disse data sletter vi især, så snart det formål, som vi oprindelig har indsamlet dem til, er bortfaldet, medmindre vi ifølge art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR på grund af skatte- og handelsretlige opbevarings- og dokumentationskrav er forpligtet til at gemme dem i længere tid. I tilfælde af lovbestemte opbevaringsforpligtelser blokerer vi disse data, så at vi udelukkende vil behandle disse til det ved lov foreskrevne formål.
 9. Datasikkerhed
  For at garantere sikkerheden af Deres data bruger vi både til overførsel af webstedets indhold og De af Dem indlæste data den udbredte secure socket layer-metode (SSL-metode). De data, der overføres mellem Dem og vores hosting-udbyder, koderes med en 256-bit-kryptering. Hvis Deres browser ikke understøtter en 256-bit-kryptering, tyr vi i stedet til at bruge 128-bit-v3-teknologi.

 

Deres rettigheder

Det dybere formål med vores bestræbelser på at beskytte Deres data er altid at sikre, at De i fuldt omfang har kontrol over de oplysninger, De har leveret. De har derfor udover de rettigheder, der allerede er redegjort for ovenstående, også rettigheder, der ligger udover dette, i relation til de personlige data, De har liggende hos os, idet vi i det følgende skal beskrive disse detaljeret.

 1. Ret til bekræftelse af behandlingen
  De har ifølge art. 15 i GDPR ret til af os at få en bekræftelse om behandlingen af Deres personlige data.
 2. Ret til oplysning
  Skulle vi behandle Deres personlige data, har De ifølge art. 15 i GDPR endvidere ret til at få at vide, hvilke data vi har foreliggende. Vi vil stille oplysningerne til Deres rådighed ifølge de i art. 15 i GDPR fastsatte kriterier.
 3. Ret til komplettering & berigtigelse
  De har ifølge art. 16 i GDPR ret til af os at forlange, at vi uden ugrundet ophold skal korrigere urigtige personlige data vedrørende Deres person. Derudover har De ret til at komplettere sådanne ufuldstændige data, som vi måtte have foreliggende.
 4. Ret til sletning
  De har under de i art. 17 i GDPR definerede forudsætninger ret til af os at forlange, at vi uden ugrundet ophold skal slette Deres personlige data.
 5. Ret til begrænsning af behandlingen
  De har under de i art. 18 i GDPR definerede forudsætninger ret til at forlange af os, at vi uden ugrundet ophold begrænser behandlingen af Deres personlige data.
 6. Ret til dataportabilitet
  De har ifølge art. 20 i GDPR ret til at få de personlige data, der vedrører Dem, stillet til rådighed af os i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og til at forlange, at disse uden hindringer stilles til rådighed for tredjemand. Begrænsninger i denne ret kan fremgå af art. 20 i GDPR.
 7. Klageret
  De har ifølge art. 77 GDPR ret til at indgive klage hos den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente myndighed kan kontaktes på følgende adresse: Unabhängiges Landeszentrum für den Datenschutz Schleswig-Holstein; Holstenstraße 98, D-24103 Kiel; tlf.: +49 431-9881200: fax:
  +49 431-9881223; e-mail: mail@datenschutzzentrum.de

 

Behandling med henblik på teknisk funktionalitet

 1. Hosting af webstedet
  For at kunne stille dette websted til rådighed for Dem samarbejder vi med en hosting-udbyder. Denne leverer infrastrukturen til fejlfri drift af dette websted og sikrer ved regelmæssigt vedligehold, at Deres data ikke går tabt. For at sikre beskyttelsen af Deres data og overholdelsen af databeskyttelsesstandarder har vi også forpligtet vores hosting-udbyder til at overholde vores høje databeskyttelsesstandarder inden for rammerne af en databehandleraftale ifølge art. 28 i GDPR. Denne behandler på grundlag af vores berettigede interesse ifølge art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR i opretholdelsen og driften af samt sikkerheden ved dette websted på vores vegne bestands-, kontakt-, indholds-, kontrakt-, brugs- og kommunikationsdata vedrørende brugerne af dette websted.
  Derudover opstår der ved hvert besøg på vores websted brugsdata. Disse indeholder især navnet på det websted, der opsøges, downloadede filer, dato og klokkeslæt for hentning, de til enhver tid overførte datamængder, meddelelser om succesfuldt gennemført opkald til webstedet, anvendt browsertype & operativsystem, den tidligere besøgte side, IP-adressen og den udbyder, der er brugt. Disse data behandler hhv. vi og vores hosting-udbyder på vores vegne og på grundlag af vores berettigede interesse ifølge art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR i beskyttelse mod misbrug og af sikkerhedshensyn. De personlige data bliver med undtagelse af sådanne, hvor yderligere lagring er nødvendig af hensyn til bevissikring, gemt i 7 dage og derpå automatisk slettet.
 2. Etablering af kontakt
  Hvis De ønsker at komme i kontakt med os, står vores kontaktformular til Deres rådighed med henblik herpå. De data, der indsamles derved, behandler vi med henblik på behandling af Deres kontaktforespørgsel ifølge art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Skulle vi opretholde en forretningsforbindelse derudover, kan Deres personlige data også behandles i et tilsvarende system inden for rammerne af Customer Relationship Management. Hvis disse data ikke længere er påkrævet efter besvarelsen af Deres spørgsmål, vil vi slette disse, medmindre der foreligger en lovhjemlet arkiveringspligt.
 3. Newsletter
  Skulle De ønske at blive holdt ajour med, hvilke aktuelle produkter og informationer der måtte være, tilbyder vi Dem muligheden for at tilmelde Dem vores e-mail-newsletter.
  For at sikre os imod, at tredjemand skulle tilmelde sig på grundlag af Deres e-mail-adresse, er tilmeldingsproceduren udformet som en såkaldt ”double-opt-in”-procedure. Efter at De har indtastet Deres e-mail-adresse i det dertil beregnede felt og aktiveret den knap, der skal bruges til tilmelding, modtager De fra os en e-mail, der indeholder et link til bekræftelse af Deres tilmelding. Ved at bekræfte linket giver De samtidig Deres samtykke til sådan videre brug af Deres personlige data, som måtte være påkrævet med henblik på forsendelse. I dokumentationsøjemed protokollerer vi denne tilmelding og behandler tilmeldings- og bekræftelsestidspunkt, IP-adresse og den oplyste e-mail-adresse på grundlag af vores berettigede interesse i at kunne dokumentere en tilmelding ifølge art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Den af Dem oplyste e-mail-adresse samt Deres navn bruger vi til forsendelse af vores newsletter og til at forsyne det med personlig tiltaleform. Vi behandler disse data på grundlag af Deres samtykke ifølge art. 6, stk. 1, litra a), art. 7 i GDPR, jf. § 7, stk. 2, nr. 3, i den tyske markedsføringslov ”Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb / UWG”, samt på grundlag af den lovhjemlede tilladelse ifølge § 7, stk. 3, i UWG.
  Skulle De ikke ønske at få tilsendt et newsletter fremover, kan De opsige abonnementet til hver en tid. Et sådant link til framelding finder De altid til sidst i ethvert newsletter. Naturligvis kan De også blot nøjes med at sende os en e-mail.
  Efter at opsigelse er sket, kan vi gemme Deres navn og Deres e-mail-adresse i op til 3 år på grundlag af vores berettigede interesse i at kunne dokumentere det tidligere givne samtykke ifølge art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Disse data bibeholdes udelukkende i dette øjemed og er blokeret mod brug til andre formål.

 

Anvendelse af tredjemands tjenester – teknisk funktionalitet og information

 1. Google Analytics
  Vi bruger på vores websted tjenesten ”Google Analytics” fra Google på grundlag af vores berettigede interesse ifølge art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dette gør det muligt for os at finde ud af, hvad der er særlig relevant for de besøgende på vores websted, få et overblik over vores besøgstal og give vores tilbud en endnu mere attraktiv udformning. Tjenesten drives af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; i det følgende: Google). Heller ikke denne tjeneste fungerer uden brug af cookies. Der sker en behandling af, hvilken region den besøgende kommer fra, hvilket operativsystem denne har og terminalens art. Endvidere gemmer cookien oplysninger om, hvordan De har fundet frem til os, de såkaldte henvisende websteder, samt målsider, klikstier, frafaldsrater og varigheden af opholdet på de enkelte undersider.
  De informationer, der genereres af cookien, overføres til en server hos Google i USA og behandles der. Vores websted er konfigureret sådan, at Deres personlige data forud for overførsel til et område uden for EU’s reguleringsområde eller andre aftalestater inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forkortes og dermed anonymiseres (IP-masking). Den IP-adresse, der inden for rammerne af Google Analytics er blevet overført fra Deres browser, sammenkøres ikke med andre data fra Google.
  Google har endvidere ratificeret den såkaldte Privacy-Shield-aftale og forpligtet sig til at overholde europæisk databeskyttelsesret. Relevant dokumentation for denne status    findes på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Vi har endvidere indgået en databehandleraftale med Google, der modsvarer forlægget under følgende    URL: http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf.
  De kan forhindre registreringen af disse data ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. I så fald afsættes der en browser-cookie, der forhindrer registrering ved Google på dette og andre websteder.
  Alternativt til browser-add-on, navnligt ved browsere på mobile terminaler, kan du derudover forhindre registreringen gennem Google Analytics, idet du klikker på dette link. Der bliver sat en opt-out-cookie, der forhindrer den fremtidige registrering af dine data, når du i fremtiden besøger denne hjemmeside. Opt-out-cookien gælder kun for denne browser og kun for vores hjemmeside og bliver gemt på din terminal. Hvis du sletter cookies i denne browser, så skal du igen etablere denne opt-out-cookie.
  Yderligere informationer om brugsvilkår og databeskyttelse hos Google finder De hhv. på http://www.google.com/analytics/terms/de.html
  og https://www.google.de/intl/de/policies/.
 2. Google Maps
  Vi bruger på vores websted tjenesten ”Google Maps” fra Google på grundlag af vores berettigede interesse i kundevenlig visning og nem kontaktbarhed ifølge art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Brugen af dette værktøj gør det muligt for os at vise lokationsrelaterede data for Dem på anskuelig og letforståelig vis. Kortmaterialet hentes i den forbindelse blandt andet fra servere i USA. Ved visningen overføres der i det øjemed til Google URL for oprindelsesstedet, IP-adressen, informationer om det anvendte operativsystem, browseren, opholdets varighed, installerede cookies samt oplysninger om visningen af webstedet. Bruger De eksempelvis det viste kort ved at klikke på det eller forskyde det, overføres endvidere Deres indtastninger og bevægelser med musen.
  Yderligere informationer om brugsvilkår og databeskyttelse hos Google finder De hhv. på http://www.google.com/analytics/terms/de.html
  og https://www.google.de/intl/de/policies/. Specifikke informationer om brugsvilkårene for Google Maps finder De på https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Brug af tredjemands tjenester – sociale medier

Vores virksomhed er også repræsenteret på Facebook, Twitter og Xing. For at give Dem mulighed for at indgå i netværk med os dér har vi oprettet tilsvarende links til platformene for de sociale medier.

Status for og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er udarbejdet per maj 2018 og er den pt. aktuelle version. På baggrund af videreudviklingen af vores websted og vores tilbud samt i medfør af juridiske regelsæt kan det dog til enhver tid vise sig påkrævet at foretage ændringer i denne databeskyttelseserklæring.